Zarząd ROD „ASTER” w Lubaczowie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
które odbędzie się w dniu 21.03.2020 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. 
Początek obrad:
w I terminie godz. 10.00
w II terminie godz. 10.30
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 19.03.2020 – 20.03.2019 w godz. 12:00 – 15:00 
w biurze ROD „ASTER” Lubaczów.
PS. Prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia, jak również dowodu osobistego !
PORZĄDEK OBRAD
01. Otwarcie zebrania.
02. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
03. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
04. Zatwierdzenie porządku obrad.
05. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
06. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok 
      (merytoryczne i finansowe).
07. Informacja Zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym.
08. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok.
09. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
      1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD  za 2019 rok.
      2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
      3) Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 roku.
13. Projekt planu pracy na 2020 rok.
14. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2020 rok.
15. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2020 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
16. Dyskusja
17. Zatwierdzenie kooptacji członka(-ów) do składu organu ROD.
18. Przedstawienie przez Komisje Wyborczą zgłoszonych kandydata(-ów) do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
19. Wybory uzupełniające członka(-ów) Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegata(-ów) na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
      1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2020 roku.
      2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
      3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
      4) Uchwalenie planu pracy na 2020 rok.
      5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2020 rok.
21. Sprawy różne. 
22. Zakończenie obrad.
Zarząd ROD „ASTER” Lubaczów
      * Niepotrzebne skreślić.