W celu nabycia prawa do działki w ROD od osoby trzeciej należy podpisać z nią umowę przeniesienia praw do działki, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 41 ustawy o ROD). W takiej umowie określa się m.in. wysokość wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, a stanowiące własność działkowca, a także termin jego zapłaty. Termin zapłaty może zostać przyjęty dowolnie, tj. zapłata wynagrodzenia może nastąpić w dniu podpisania umowy przeniesienia praw do działki lub w terminie późniejszym, np. po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD. Z prawnego punktu widzenia, lepszym rozwiązaniem jest, aby zapłata wynagrodzenia nastąpiła po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Wynika to z tego, że skuteczność takiego przeniesienia zależy od zatwierdzenia przez zarząd ROD. Co więcej, z uwagi na fakt, że umowa (w razie niezatwierdzenia) nie wywoła żadnych skutków prawnych, w pełni uzasadnione jest przyjęcie, że wynagrodzenie za majątek na działce zostanie wypłacone, np. w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. W przypadku wypłaty wynagrodzenia i odmowy zatwierdzenia, „nabywca” będzie miał prawo żądać od „zbywcy” zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty. Roszczenie to korzysta z ochrony prawnej, co oznacza, że może być dochodzone na drodze postępowania cywilnego. Z uwagi na naturę stosunku prawnego łączącego strony, kwestie wzajemnych rozliczeń pozostają poza obszarem kompetencji PZD.
Działkowiec: listopad 2018