Aktualności - Aster Lubaczów

Idź do spisu treści

Menu główne:

NA CZERWONYM INDEKSIE
Prosimy o natychmiastowe uregulowanie zaległych opłat 
z tytułu dzierżawy działkowej za rok 2018.
(Osobom, które dokonały wpłat - dziękujemy).
ZAKAZ WJAZDU !
Informujemy, że w trybie natychmiastowym, obowiązuje zakaz wjazdu na teren Ogrodu /do odwołania/ dla wszystkich uprawnionych osób z uwagi na fatalne warunki atmosferyczne powodujące rozmiękczenie i niszczenie nawierzchni dróg. W przypadku naruszenia powyższych postanowień zmuszeni będziemy do wymiany kłódek. Zarząd ROD "Aster"

INFORMUJEMY
że z dniem 15.11.2018 wszystkie bramy Ogrodu zostają zamknięte /okres zimowy/. 
Ponowne otwarcie nastąpi w ustalonym terminie na wiosnę 2019 r. 
Jednocześnie, wychodząc naprzeciw licznym prośbom działkowców, przedłuża się otwarcie bramy nr2 do dnia 18.11.2018 /niedziela/.
Zarząd ROD "Aster"

Zarząd ROD "Aster"
składa podziękowania 
wszystkim osobom, które oddały głos na projekt (Budżet Obywatelski) dotyczący remontu drogi dojazdowej wzdłuż bram Ogrodu Działkowego. Łącznie oddano 403 głosy - bardzo dobry wynik. Projekt został przyjęty i finalizacja robót (wyrównanie oraz utwardzenie drogi) nastąpi w 2019 roku. Należy również podkreślić, że ze strony zarządu pracami nad wdrożeniem dokumentacji technologicznej kierował p. Prezes Kamil Matkowski - dziękujemy.
Rozbudowa altany nad tarasem
Ostatnio wśród pytań prawnych kierowanych do biura Jednostki Krajowej PZD pojawiło się zagadnienie rozbudowy altany ogrodowej o dodatkową powierzchnię na piętrze, nad tarasem. Działanie takie jest niezgodne z przepisami o parametrach altany działkowej na terenie ROD. Niemniej jednak kwestia ta wymaga wyjaśnienia, tym bardziej, że brak przepisów jednoznacznie ją rozstrzygających. Zgodnie z obowiązującymi. regulacjami (§ 44 Regulaminu ROD) maksymalna powierzchnia altany działkowej to 35 . Natomiast taras, ganek i weranda mogą mieć łączną powierzchnię do 12  (wówczas nie wlicza się ona do powierzchni zabudowy). Wobec tego, zgodnie z regulaminem ROD, powierzchnia zabudowy na działce nie może przekraczać 47  (35 m² - altana, 12 m² - taras, ganek, weranda). W przypadku, gdy taras jest większy, jego powierzchnię wlicza się do powierzchni altany. Dlatego też w takiej sytuacji powierzchnia altany łącznie z tarasem może wynosić maksymalnie 35 Powierzchnię altany mierzymy zawsze po obrysie ścian zewnętrznych, a dokładniej mówiąc: po przekroju pionowym krawędzi budynku. Wobec tego poszerzenie budowli o powierzchni 35 , choćby tuż nad fundamentem, nie jest dopuszczalne. Tym bardziej niedopuszczalna będzie rozbudowa, w wyniku której altana o maksymalnych rozmiarach zostanie poszerzona na piętrze o powierzchnię nad tarasem. Zabudowanie ganku, tarasu czy werandy piętrem jest jednak możliwe, ale tylko wtedy, gdy powierzchnia altany na parterze łącznie z powierzchnią zabudowanego tarasu czy werandy (lub ich części) nie przekroczy 35   liczonych po przekroju pionowym krawędzi budynku i zachowane zostaną pozostałe wymogi dotyczące altany. Przy okazji należy przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem ROD każdy działkowiec zobowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający powierzchnię za- budowy, jej wysokość i usytuowanie względem granic działki. Wobec tego to zarząd ROD - już na etapie zgłoszenia planowanej rozbudowy - powinien interweniować i informować działkowca o niedopuszczalności takiej budowy.

Czy można „sprzedać” prawo do działki na rzecz małżonka bez takiego prawa?
Umowa dzierżawy działkowej, jak również przeniesienia praw do działki, nie może być zawarta w celu ustanowienia prawa do więcej niż jednej działki w ROD (art. 27 ust.2 ustawy o ROD). Oznacza to, że zarząd ROD czy też osoba sprzedająca działkę nie może ustanowić prawa do działki na rzecz osoby, która ma inną działkę w tym samym lub innym ROD. Sprawa bardziej komplikuje się w przypadku współmałżonka, który nie ma prawa do działki łącznie ze swoim współmałżonkiem. W tej kwestii wypowiedział się Krajowy Zarząd PZD (9.05.2018 r.). Wskazał m.in., że posiadanie przez małżonków tytułu prawnego do dwóch różnych działek zaprzecza celom ROD, jak i funkcjom działek, które mają służyć przede wszystkim potrzebom rodziny. Zważywszy na duże zapotrzebowanie na działki, zwłaszcza wśród młodych rodzin oraz niewystarczającą ich ilość (w dużych miastach), umożliwienie obejmowania dwóch działek przez małżonków nie ma również uzasadnienia socjalnego i moralnego. Poza tym, może stanowić źródło wielu nadużyć, polegających m.in. na bezprawnym łączeniu przylegających do siebie działek, powiększaniu ich powierzchni, czy też prowadzeniu „handlu działkami”, ograniczającego możliwość uzyskania działek przez inne rodziny. Zatem współmałżonkowie powinni mieć tytuł prawny tylko do jednej, wspólnej działki w ROD.
Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie przy „sprzedaży” działki?
W celu nabycia prawa do działki w ROD od osoby trzeciej należy podpisać z nią umowę przeniesienia praw do działki, w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (art. 41 ustawy o ROD). W takiej umowie określa się m.in. wysokość wynagrodzenia za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, a stanowiące własność działkowca, a także termin jego zapłaty. Termin zapłaty może zostać przyjęty dowolnie, tj. zapłata wynagrodzenia może nastąpić w dniu podpisania umowy przeniesienia praw do działki lub w terminie późniejszym, np. po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki przez zarząd ROD. Z prawnego punktu widzenia, lepszym rozwiązaniem jest, aby zapłata wynagrodzenia nastąpiła po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki. Wynika to z tego, że skuteczność takiego przeniesienia zależy od zatwierdzenia przez zarząd ROD. Co więcej, z uwagi na fakt, że umowa (w razie niezatwierdzenia) nie wywoła żadnych skutków prawnych, w pełni uzasadnione jest przyjęcie, że wynagrodzenie za majątek na działce zostanie wypłacone, np. w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki. W przypadku wypłaty wynagrodzenia i odmowy zatwierdzenia, „nabywca” będzie miał prawo żądać od „zbywcy” zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty. Roszczenie to korzysta z ochrony prawnej, co oznacza, że może być dochodzone na drodze postępowania cywilnego. Z uwagi na naturę stosunku prawnego łączącego strony, kwestie wzajemnych rozliczeń pozostają poza obszarem kompetencji PZD.
Działkowiec: listopad 2018
Zarząd ROD "Aster"
informuje
że, w miesiącu grudniu 2018 firma Geofizyka Toruń kontynuuje rozpoczęte badania (w praktyce bezinwazyjne) w celu wykrycia ewentualnych złóż gazu, ropy naftowej i innych surowców mineralnych na terenie gminy Lubaczów. Badania obejmą również obszar naszego Ogrodu. Uprasza się działkowiczów o wyrozumiałość oraz poszanowanie sprzętu badawczego. Dziękujemy.
W związku ze znacznym zainteresowaniem oraz licznymi zapytaniami w temacie pozyskania energii elektrycznej na terenie ogrodu Zarząd ROD "Aster" informuje:
1. Każdy działkowiec chcący podłączyć do swojego domku prąd musi złożyć w formie pisemnej, stosowne podanie do Zarządu.
2. Po otrzymaniu zgody zobowiązany jest do uiszczenie opłaty w księgowości w wysokości 300 zł. tzw. opłata inwestycyjna.
3. Dalsze prace adaptacyjne powinny przebiegać pod nadzorem elektryka ogrodowego zgodnie z wymogami energetycznymi BHP.
4. W ostanim etapie działkowiec obligowany jest do podpisania umowy i zapoznania się z procedurą regulacji należności za energię elektryczną. Po dokonaniu przyłącza i zaplombowaniu licznika może w pełni korzystać z dobrodziejstw prądu.
Wszelkie inne próby pozyskania energii elektrycznej sa zabronione !!!
Gościem honorowym Walnego Zebrania Działkowców był Burmistrz Miasta Lubaczowa p. Krzysztof Szpyt. W swoim wystąpieniu szeroko omówił plany związane z zagospodarowaniem terenów graniczących bezpośrednio z Ogrodem Działkowym ASTER. Najistotniejszym zagadnieniem dla nas działkowców jest podjęcie realizacji dawno oczekiwanego projektu podłączenia sieci wodociągowej do terenów działkowych oraz znacząca poprawa infrastruktury dróg dojazdowych.
PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA 
POD UROCZĄ KURATELĄ NASZYCH PAŃ 
"ZDZISIA I ANIA DO SALI NAGANIA"

Wielkim zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
z nasionami - specjalny prezent dla działkowców 
od naszego stałego sponsora Firmy "AGRO-MAL"  p. Jana Pokrywki - DZIĘKUJEMY.
AB IOVE PRINCIPIUM
MEDALIŚCI - WYSTĄP !
Za zasługi dla PZD, jak również wzorową postawę Członka ROD "Aster" w Lubaczowie odznaczenia otrzymali:
Srebrne
BIEDROŃ Bartłomiej, FRANUS Leszek, LESZCZYŃSKA Janina, MYTKO Roman, SARAMAGA Jan, ŚWIDNIAK Jan.
Brązowe:
BAJORSKI Ryszard, HARASYMOWICZ Wojciech, KOPCIUCH Władysław, KOSIŃSKI Franciszek, MORAWSKI Jan, 
OLESZYCKA-SWATEK Anna, SIKORSKI Franciszek, SIOMA Danuta, SZCZYGIEŁ Wiesław, SZKOŁA Jan.
Odznaczenia, jak również upominki książkowe wręczali panowie: 
Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt oraz Prezes Zarządu ROD "Aster" w Lubaczowie Kamil Matkowski.
Dziękujemy wszystkim działkowcom za liczne przybycie
Zarząd ROD "Aster" w Lubaczowie
 
 

KLUCZE
DO
BRAM 
Zarząd ROD "Aster" - wychodząc naprzeciw licznym prośbom i postulatom Członków Ogrodu wprowadził z dniem 01.07.2017 r. nowe regulacje dotyczące otwierania bram wjazdowych. Upoważnił nw. osoby, aby tylko w uzasadnionych przypadkach mogły otwierać bramy tym, którym jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ich posesji. Tak więc prosimy zainteresowanych o wcześniejszy kontakt z osobami posiadającymi klucze. Ustalając taki skład "kluczników" Zarząd wziął pod uwagę ich autorytatywność oraz dużą częstotliwość przebywania na terenie naszego ogrodu. 
Poniżej przedstawiamy wykaz osób dysponujących kluczami do bram:
Brama nr 1    p. ROKOSZ Jan (76)
Brama nr 2    p. KONOSOW Włodzimierz (262)
Brama nr 4    p. SZCZYGIEŁ Wiesław (447)
Brama nr 5    p. SZCZYGIEŁ Wiesław (447)
Brama nr 6    p. SZAŁAŃSKI Marian (499)
Brama nr 7    p. SZAŁAŃSKI Marian (499)
 
Wpłaty należy dokonywać w Banku Spółdzielczym, w którym posiadamy swoje konto bankowe 
Rodzinne Ogrody Działkowe "ASTER" w Lubaczowie lub w księgowości ogrodu na Sanepidem
Kasjer Ogrodowy p. Ania
Nr konta 20 9101 0003 2001 0000 0824 0001
Na dowodzie wpłaty należy wpisywać numer swojej działki.
Zarząd ROD "Aster" w Lubaczowie 
informuje, 
że istnieje możliwość wydzierżawienia atrakcyjnych terenów działkowych. 
Oferujemy posesje w kilku możliwych wersjach - z gotowymi altanami, domkami, drzewkami owocowymi, ogrodzone,  jak również w stanie surowym do indywidualnych zagospodarowań. Zapewniamy możliwość prawie natychmiastowego podłączenia energii elektrycznej, jak i w najbliższej przyszłości - bieżącej wody.
Pragniemy przypomnieć, że działki przy bramach wjazdowych nr 5, 6, 7 będą bezpośrednio graniczyły z wielką inwestycją jaką niewątpliwie będzie budowany w tych okolicach zalew.
SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY LUDZI MŁODYCH POZYTYWNIE PATRZĄCYCH W PRZYSZŁOSĆ
OTWARTYCH NA WSZELKIE INSPIRUJĄCE INICJATYWY.
*** ZAPRASZAMY ***
Zarząd ROD "ASTER" w Lubaczowie 
zaprasza na 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 29.04.2018 w Domu Działkowca - świetlica ROD "Aster" w Lubaczowie. 
Początek obrad:
w I terminie godz. 15.00
w II terminie godz. 15.30
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23.04 - 29.04.2018 w godz. 14.00 -15.00 
w biurze ROD "ASTER" Lubaczów.
PS. Prosimy o zabranie ze sobą zaproszenia, jak również dowodu osobistego !
PORZĄDEK OBRAD
01. Otwarcie zebrania.
02. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
03. Zatwierdzenie porządku obrad.
04. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
05. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
06. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok 
      (sprawozdanie merytoryczne i finansowe)
07. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku..
08. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 
      rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
09. Projekt planu pracy na 2018 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD 
      w 2017 roku.
16. Nie dotyczy. 17. Nie dotyczy.
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku.
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), 
      w tym partycypacji finansowej działkowców.
20. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.
      Każdy członek ROD "ASTER" w Lubaczowie otrzyma pisemne 
zawiadomienie o Walnym Zebraniu. Prosimy o liczne przybycie - dziękujemy.
Zarząd ROD "ASTER" Lubaczów
DLACZEGO UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM W ROD JEST TAK WAŻNY ?
Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych mają się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD i jego finansów. Statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, rzeczywiście każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału. Walne zebranie jest znakiem firmowym demokracji w ROD. Najważniejsze dla funkcjonowania ROD decyzje podejmowane są wolą większości członków PZD użytkujących działki w danym ROD obecnych na walnym zebraniu. Każdy działkowiec będący członkiem Związku, jeśli tylko weźmie udział w walnym zebraniu, będzie miał wpływ na podejmowane tam decyzje m. in. dotyczące opłat, jakie będą ponosić wszyscy działkowcy w ROD bez względu na to czy są członkami stowarzyszenia, czy nie. Walne zebranie podejmuje również decyzje dotyczące remontów i inwestycji w ROD, ochrony i konserwacji infrastruktury. Jeśli w ogrodzie planowane są inwestycje bądź remonty, walne zebranie musi zdecydować o zabezpieczeniu środków na ich zrealizowanie, uwzględniając udział w kosztach każdego działkowca w tym ROD. Każdy członek ROD powinien dać sobie możliwość wypowiedzenia się co do przyszłości swojego ogrodu. Skoro wszyscy będą ponosić koszty funkcjonowania ROD, powinnie wspólnie zadecydować na co przeznaczą swoje pieniądze. Tak ważnych decyzji nie można oddawać w ręce innych. Warto odpowiednio przygotować się do czynnego uczestnictwa  w walnym zebraniu, w czym na pewno pomoże zapoznanie się z materiałami sprawozdawczymi. O terminie i miejscu, gdzie można się z nimi zapoznać, zarząd ROD informuje każdego w przesłanym zaproszeniu. Namawiamy wszystkich członków PZD do czynnego uczestnictwa w zbliżającym się walnym zebraniu sprawozdawczym i do współdecydowania o funkcjonowaniu swojego ogrodu i przeznaczeniu wpłacanych środków.
 
PROBLEMY Z BEZDOMNYMI
Jesienią i zimą jak bumerang powraca temat osób bezdomnych, które na terenach ogrodów szukają schronienia przed zimnem, deszczem, śniegiem bądź mrozem. Niestety jest to tylko pozorne schronienie, gdyż ogrody nie są przystosowane do zamieszkiwania, a egzystowanie w opuszczonych altanach często prowadzi do ludzkiej tragedii. Nie tylko narażają oni swoje życie, ale także stanowią zagrożenie dla ogrodów poprzez wzniecanie pożarów. PZD kolejny raz apeluje do wszystkich zarządów ROD i działkowców o zwracanie szczególnej uwagi na bezdomnych w ogrodach. Gdy widzimy takie osoby śpiące w nieogrzewanych pomieszczeniach, altankach lub na dworze, trzeba zawiadomić o tym policję lub straż miejską. Zgłoszenia przyjmują też miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Pamiętajmy ! Zamarznąć można nie tylko wtedy, gdy na termometrach pojawiają się minusowe temperatury, oscylujące poniżej 10 stopni Celsjusza. Skrajne wyziębienie i hipotermia możliwa jest także wtedy, gdy człowiek długo przebywa w chłodzie, mimo iż temperatura jest dodatnia. Dlatego widząc błąkającą się po ogrodach działkowych osobę lub inne niepokojące zjawiska z udziałem nieznanych osób, które mogą być bezdomne, chore lub potrzebują pomocy, należy zadzwonić do straży miejskiej pod ogólnopolski numer 986. By uratować czyjeś życie, nie trzeba być bohaterem, wystarczy rozejrzeć się wokół siebie.


DZIAŁKI TEŻ DLA INSTYTUCJI PROSPOŁECZNYCH
Wzmożone zainteresowanie działkami trwa od dłuższego czasu i nie ogranicza się do osób fizycznych, ale daje się również zaobserwować wśród rozmaitych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością prospołeczną. Z terenu całego kraju napływają kolejne sygnały o takich instytucjach, które zgłaszają chęć przejęcia działek w celu ich wykorzystania w związku z prowadzona działalnością. Chodzi m. in. o przedszkola, domy opieki, bądź organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi. Oczywistym jest, że z istoty ogrodów działkowych wynika potrzeba uwzględnienia również takich użytkowników. Wszak ustawa o ROD uznała ogrody za urządzenia użyteczności publicznej, które są swoistym świadczeniem socjalnym, pozytywnie wpływającym na życie społeczne i przyczyniającym się do poprawy warunków życia, zwłaszcza tych członków lokalnych społeczności, którzy tego najbardzej potrzebują. Ponadto ogrody i działki maja także swój istotny walor edukacyjny, zwłaszcza w sferze ekologii i ochrony przyrody. Z tych względów ustawa o ROD umożliwia stowarzyszeniom ogrodowym oddawanie działek w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej. W celu zapewnienia pełnego wdrożenia i stosowania tej możliwości w ROD, Krajowa Rada PZD podjęła stosowną uchwałę, która wprowadziła obowiązujący w całym Związku wzór umowy o oddaniu działki w bezpłatne używanie wybranym instytucjom. Pozwala on poszczególnym zarządom ROD przekazywać wolne działki powyższym organizacjom. Kompleksowo określa m. in. zasady korzystania z działki przez zainteresowaną instytucję oraz wzajemne relacje z władzami ogrodu. Przedmiotowa uchwała Krajowej Rady już weszła w życie. Oznacza to, że każdy zainteresowany ROD może obecnie oddać działkę wybranej instytucji prospołecznej, wykorzystując obowiązujący wzór umowy.

Działkowiec, styczeń 2017 nr 01(797)
STOP SPALANIU !
W okresie zakończenia sezonu ogrodowego nasila się niebezpieczny proceder zatruwania środowiska niebezpiecznymi kłębami, które zagrażają ruchowi kolejowemu, drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Uciążliwa powtarzalność tego procederu sprawia, że mieszkańcy tracą życzliwość wobec działkowców, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach. Przypominamy, że Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 r. mówi w & 68 w pkt. 5, o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania praw. Za łamanie przepisów grożą surowe kary. Strażnik miejski może ukarać działkowca mandatem w wysokości do 500 zł, a w przypadku nawracającego wykroczenia nawet grzywną do 5000 zł.
PZD WALCZY O PIENIĄDZE DLA ROD
Polski Związek Działkowców nieustająco podejmuje działania w celu unowocześniania infrastruktury ogrodów. Choć dzięki dotacjom na inwestycje i pożyczkom z PZD ogrody z roku na rok zmieniają się i pięknieją, to wciąż wiele jest do zrobienia. Lepsza infrastruktura procentuje. W zmodernizowanych ROD ustawiają się kolejki chętnych na działki. Szczególnie w miastach widoczny jest "głód" terenów zielonych - dla wielu ludzi działka to jedyna forma wypoczynku i kontaktu z przyrodą. W tym celu struktury Związku starają się współpracować również z władzami miast, które coraz częściej zdają sobie sprawę, iż powinny zapewnić mieszkańcom powszechny dostęp do zmodernizowanych i funkcjonalnych ogrodów działkowych. 
Działkowiec, listopad 2016 nr 11(795)
CZYM GROZI NIELEGALNE BUDOWNICTWO W ROD ?
Samowole budowlane nie są powszechnym zjawiskiem w ROD, ale stanowią poważne zagrożenie dla ogrodów i działkowców. Występowanie tego procederu często wynika z bezkarności osób, które budują tzw. ponadnormatywy. Są one przekonane, że nie grożą im konsekwencje. Jak bardzo jest to mylne, przekonała się niedawno osoba, która na działce ROD wybudowała dom i w nim zamieszkała z rodziną. Sprawa dotyczy jednego z ogrodów w Chojnicach, gdzie w 2009 roku organ nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 45 m2. Rozpatrując skargi od tej decyzji sądy administracyjne zwróciły uwagę na wiele ważnych aspektów. Przede wszystkim uznały, że tzw. panadnormatywy, służące do zamieszkania, nie są "altanami działkowymi", ale budynkami mieszkalnymi ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wymagają pozwolenia na budowę. ROD są urządzeniemi użyteczności publicznej, a więc budowa obiektu zaspokającego cele mieszkalne na tym terenie jest niedopuszczalne. W efekcie wydana decyzja o rozbiórce stała się wykonalna. Mimo upomnień i wezwań, zainteresowany nie zamierzał dobrowolnie zrealizować swojego obowiązku. Dlatego organ egzekucyjny nałożył na niego grzywnę w celuy przymuszenia w wysokości 37 260,90 zł. oraz zagroził, że w razie niewykonania obowiązku rozbiórki będzie orzeczone wykonanie zastępcze. W odpowiedzi zainteresowany złożył kolejną skargę do sądu administracyjnego, żądając tym razem wstrzymania rozbiórki. Okazało się to jednak nieskuteczne. Sąd uznał, że to sam zainteresowany mógł uniknąć grzywny. Wystarczającym było, aby wykonał obowiązek rozbiórki. W efekcie nie wstrzymano rozbiórki, co ostatecznie zakończyło długotrwałe postępowanie sądowe. Powyższa sprawa stanowi istotną przestrogę. Okazuje się bowiem, że za budowę tzw. ponadnormatywów grożą bardzo dolegliwe sankcje. Trudno oprzeć sie wrażeniu, że gdyby te sankcje były stosowane bardziej zdecydowanie, to dzisiaj w ogrodach nie byłoby problemu nielegalnych budynków mieszkalnych. Należy mieć więc nadzieję, że konsekwentna postawa właściwych organów w egzekucji obowiązującego prawa przyczyni się do zwalczenia niebezpiecznego zjawiska samowoli budowlanych w ROD.
CZY ALTANY BĘDĄ ZAGROŻONE ?
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które ma ogromne znaczenie dla polskich działkowców. Dotyczy obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Chodzi więc o altany działkowe. Zagadnienie obejmuje w praktyce kwestię, jak szeroki ma być zakres nadzoru sprawowany przez organy budowlane wobec takich obiektów jak altany. Czy ma obejmować jedynie sprawdzenie podstawowych warunków budowy obiektów (np. wymiarów), czy być rozszerzony o dodatkowe kryteria (np. zgodność obiektu z planem zagospodarowania)?. Rozstrzygnięcie tej kwestii może zatem przesądzić o legalności istniejących altan. Funkcjonująca dotąd praktyka potwierdzała interpretację, że jeżeli działkowiec wybuduje altanę w ramach określonych parametrów (powierzchnia zabudowy i wysokość), to będzie legalna. Istnieje jednak inny pogląd, za którym opowiedział się RPO, że należy wziąć pod uwagę też inne kryteria, np. zgodność z planem zagospodarowania i warunkami technicznymi. Uznanie tego poglądu przez NSA spowoduje, że organy budowlane będą sprawdzać altany również pod względem tych kryteriów. W efekcie nawet gdy altana ma odpowiednie parametry, ale jej położenie jest niezgodne np. z planem zagospodarowania, będą mogły ją uznać za samowolę budowlaną. Konsekwencje mogą być poważne, łącznie z nakazem rozbiórki. Taka sytuacja stwarzałaby również pretekst do podważania prawa działkowców do odszkodowań za altany w przypadku likwidacji ROD. Z tych względów Krajowa Rada PZD przyjęła stanowisko, w którym negatywnie ocenia inicjatywę RPO oraz informuje działkowców o zagrożeniach. Temat ten jest też szeroko omawiany na wszystkich okręgowych zarządach. Ponadto Krajowa Rada podjęła działania, aby przekonać NSA o bezzasadności poglądu forsowanego przez RPO i konieczności rozstrzygnięcia wniosku zgodnie z interesami obywateli, w tym działkowców.
CZY OPŁATA AUDIOWIZUALNA DOTKNIE DZIAŁKOWCÓW ?
Wielu działkowców obawia się, że zapowiadana przez rząd zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, zastępującej obecny abonament radiowo - telewizyjny, zarówno w domu, jak i na działce. Opłata w wysokości 15 zł miesięcznie ma być pobierana od punktów poboru prądu i doliczana do rachunku za prąd. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w przypadku działkowców z ROD, konieczność podwójnego uiszczania nowej opłaty nie wystąpi. Swiadczą o tym nie tylko wypowiedzi prasowe rządzącej koalicji, ale także zapisy zawarte w przygotowanej ustawie medialnej. Opłata ma być pobierana od tzw. odbiorcy końcowego (art. 6 projektu ustawy). Mówiąc po ludzku w większości ogrodów stroną umowy z dostawcą prądu jest ROD, a nie pojedynczy działkowiec. To ROD zawiera umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, co oznacza, że to ROD jest wskazanym w proponowanych przepisach ustawy medialnej odbiorcą końcowym, który będzie musiał zapłacić jedną opłatę audiowizualną w kwocie 15 zł. Opłaty tej nie będą musieli natomiast płacić poszczególni działkowcy, którzy rozliczają się ze swojego zużycia energii według wskazań podlicznika. Rozliczenie to jest wyłącznie wewnątrzogrodowe i nie następuje w oparciu o umowę z przedsiębiorstwem energetycznym. Obowiązek uiszczania opłaty audiowizualnej może wystąpić jedynie w przypadku umów zawieranych przez działkowca bezpośrednio z przedsiębiorstwem energetycznym. Dzieje się tak głównie w przypadku osób łamiących prawo i zamieszkujących w ROD, zaś w przypadku pozostałych działkowców z ROD prowadzonych przez PZD ma miejsce jedynie sporadycznie. KR PZD zapewnia, ze w przypadku zaistnienia ryzyka obciążania działkowców dodatkową opłatą z tego tytułu, podejmie starania w celu uzyskania poparcia parlamentarzystów dla rozwiązań chroniących interesy działkowców.

PROBLEM OPŁAT ZA SMIECI Z TERENÓW ROD.
Związany jest on z nowelizacją ustawy śmieciowej, która weszła w życie z dniem 01.07.2013 r. i wprowadziła wiele kontrowersyjnych zmian. Przede wszystkim, wywozem śmieci przestały zajmować się firmy wybrane przez zarządy, a obowiązki te przejęły firmy wyłonione przez gminy w drodze przetargu. Indywidualne umowy na wywóz śmieci zostały zastąpione deklaracjami, które muszą składać zarządy ROD do urzędów gmin. Zasady wywozu śmieci ustalane są "odgórnie" przez gminy, które narzucając częstotliwość wywozu odpadów, gabaryty pojemników i stawki, często nie liczą się z potrzebami ROD i działkowców. Powyższe zmiany, wprowadzone nowelizacją ustawy śmieciowej wywołały wzrost opłat za wywóz śmieci nawet o 300 - 400 %. W związku z tymi problemami, a zwłaszcza wprowadzeniem od dnia  01.02.2015 r. ryczałtowej opłaty za wywóz śmieci, KR PZD postanowiła zbadać wymiar tego problemu, ustalić jego skutki finansowe oraz atmosferę w ogrodach. Wyniki badania zostaną przedstawione na posiedzeniu Prezydium KR PZD oraz KR PZD i posłużą wypracowaniu niezbędnych działań PZD, mających na celu spowodowanie ustalania przez rady miasta/gmin opłat za śmieci adekwatnych do ilości śmieci faktycznie wytwarzanych na terenie ROD.
Szanowni Państwo - działkowcy Ogrodu ASTER: z własnego doświadczenia wiem, że ilości zużywanych tzw. śmieci (butelek plastikowych, opakowań po produktach spożywczych itp.) można bez problemu umieścić w bardzo tanich workach plastikowych i własnym środkiem transportu wywieźć do pojemników na śmieci umieszczonych w lokalizacjach osiedlowych, za których korzystanie płacimy w tzw. składnikach czynszu. Jaki jest sens drugi raz wydawać pieniądze gminie, która na tym chce załatać swoje braki budżetowe. Bądźmy rozsądni - nie marnujmy swoich pieniędzy. Niech ich przeznaczenie zostanie wykorzystane dla dobra naszego Ogrodu - dziękuję za uwagę Ryszard Bajorski.
Działkowiec, czerwiec 2016 nr 6(790)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego